Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа, Стара Загора

 

Центърът за обществена подкрепа представлява структура, интегрирана в рамките на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Основен приоритет в работата на специализирания екип е превенцията на изоставянето на деца, отклоненото поведение, насилието. В Центъра се предлагат услуги за деца в общността и деца в риск, както и семейства от цялата община. Всички родители, които желаят да бъдат информирани и консултирани, във връзка с отглеждането на децата им, могат да ползват възможностите, предлагани в рамките на обособен сектор - „Работа със семейството”. 

Социалната работа с деца се реализира в рамките на сектор „Деца в институции”. Центърът за обществена подкрепа има и мобилен компонент, с който се осигурява възможността за предоставяне на социални услуги на терен. Мобилният екип работи на територията на цялата община в няколко основни направления: за достигане; откриване на случаи; осъществяване на системна връзка; изграждане на доверие; насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ.

В Центъра се предлагат следните услуги:

 • социлно консултиране – подкрепа за изграждане на умения за автономност и развиване на социална мрежа; планиране и осъществяване на различни дейности за повишаване на социалната компетентност на потребителите;
 • психологическо консултиране – предоставяне на специализирана консултативна помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране, използват се методи както от когнитивно-поведенческата, така и от психоаналитичната теория;
 • юридическо консултиране – осигуряване на правна помощ на потребителите от действащ юрист и адвокат;
 • семейна медиация /брачно консултиране/ – предоставяне на специализирана помощ, която цели постигане на промяна в способностите за учене, вземане на решения и тяхното реализиране в контекста на семейните отношения. Осъществява се в специално подготвена обстановка, по предварително разработени консултативни програми и планове;
 • посредничество – предоставяне на информация и оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество, попълване на документи, ориентиране в учреждения, изясняване на отношения с членове на семейството и др.;
 • придружаване/съпровождане – част от процеса на овластяване, при който първите взаимодействия с институции и организации (специализирани заведения, жилище на близки или роднини, др.) като се определят областите, начинът и средствата, чрез които се осигурява придружаването, границите на неговата продължителност, функциите на специалистите;
 • предоставяне на материална подкрепа – на потребителите в крайна нужда се предоставя материална подкрепа в зависимост от целите на планираната намеса;
 • образователна подкрепа – мотивиране и подкрепа при включване в или предотвратяване на отпадането от образователната система;
 • социална работа с деца от специализирани институции – изготвяне на индивидуални оценки; социална работа по реинтеграция и приемна грижа на децата; развитие на социални услуги от неинституционален тип и улесняване достъпа до тях – изграждане и развиване на работа в ателиета и клубове по интереси; организационни дейности по включване в други терапевтични, рехабилитационни, социални и образователни програми, помощ при интегриране в детски заведения и училища; организиране и провеждане на дейности за социално включване на децата. 
  За децата с умствена изостаналост са обособени и функционират следните ателиета: „Арт-ателие”, „Психомоторика”, „Откривател”, „Хипотерапия”, а за децата, лишени от родителска грижа ателиетата – „Човек и природа”, „Култура”, „Откривател”. За децата над 11 годишна възраст се предлагат включване в клубовете – „Фитнес” и „Компютри”;
 • социална работа със семейства в риск – информираността сред високо рискови общности, относно репродуктивното здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести и семейно планиране, нужди на детето да се отглежда в семейна среда; развиване на умения за общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителстване; идентифициране на деца и семейства в риск, чрез осъществяване на работа в общността; подаване на сигнали; предоставяне на социални услуги в общността – индивидуална работа (консултиране, придружаване, посредничество, материална подкрепа), групови програми (обучение в родителски умения и грижи за бебето /бременни жени и млади майки);
 • социална работа с деца в риск – според изработената оценка с децата се работи индивидуално или групово. Основно децата са с противообществени прояви, деца, въвлечени в противоправни деяния, полагащи тежки форми на детски труд и други. Основният подход при работа с тях е психоаналитичният, при кото се обособява пространство, в което децата имат възможност за себеизява, която специалиста превръща в обект на професионалната си интервенция; Центърът за обществена подкрепа има готовност при наличие на определена целева група, да мобилизира ресурс, с който да посрещне възникналата потребност и да предложи адекватна услуга.