Звено за ранна интервенция

Очаквани резултати

Очаква се постигането на следните резултати по отношение на целевите групи:

Механизми за наблюдение и оценка

Наблюдението и оценката на осъществяваните дейности се реализира самостоятелно и комбинативно с други техники и методи от цялостния инструментариум на мониторинга.

Наблюдението и оценката на напредъка се осъществяват чрез:

Устойчивост на услугата

Приносът от развиването на услугата е от съществено значение. Сдружение „Самаряни“ предоставя услугата по партньорски проект по програма ДАФНЕ до края на 2011 г. В процес на разработване е план за осигуряване на финансова устойчивост на услугата. През октомври 2010 г. услугата е предвидена от Община Стара Загора и подадена за включване в Областната стратегия за социалните услуги на територията на Област Стара Загора за периода 2010-2015 г.

Терапия

Дейности от 2 до 9 се предоставят за краткосрочен период – до три месеца или дългосрочен – до шест месеца, в зависимост от плана за предоставяне на услуги, договорен със семейтвото. При необходимост предоставянето на услугите може да продължи и след шест месеца при допълнително договаряне.

Оценяване

Дейност 1: Изготвяне на мултидисциплинарна оценка на развитието на детето и семейната ситуация.

Изготвянето на оценката се осъществява от екип от психолози, социален работник, логопед и рехабилитатор. Тя се извършва задължително в присъствието на родителя на детето и вклчва следните етапи:

Информационни дейности

Дейност 7: Информационни дейности и събития в общността.

С тяхното провеждане се цели сензитивиране и повишаване на информираността на обществеността, както и привличане на реална подкрепа от страна на различните институции, организации и граждани по проблемите по които се работи. Събитията, които ще бъдат организирани, ще бъдат насочени към информиране на местната общност по различни въпроси, свързани с дейността на Звеното. Основните групи към които ще бъдат насочени кампаниите ще са:

Материални и човешки ресурси

Звеното за ранна психосоциална интервенция се помещава в сградата на Центъра за обществена подкрепа, намиращ се на в гр. Стара Загора на ул. “Христо Ботев“ 205. Материалната база, с която разполага звеното се състои от:

  • офис помещение за екипа;
  • стая за работа с деца;
  • стая за работа с родители;
  • зала за срещи;
  • санитарни помещения.

В подкрепа на дейността на Звеното са осигурени следните технически средства и оборудване:  

Взаимодействие с други служби и институции

Взаимодействието с местните институции и организации, които работят по проблемите на същите групи деца и семейства, е задължителна част от цялостната концепция за управлението на услугата. По-основните от тях са: