Единна система за мениджмънт и мониторинг

Екип

Изпълнителен директор

От 1998 г. е основател и съучредител на Сдружение "Самаряни", където работи по застъпничество за граждански права, набиране на средства, създаване и управление на социално предприятие, финансов и технически мениджмънт, провеждане на специализирани обучения и консултации за НПО водачи.

От 2005 година отговаря за управление процеса на стратегическото планиране - дефиниране на стратегически цели, които са от значение за организацията, стандартите и показателите за дейността, намаляване на рисковете и следене на процеса на постигане на тези цели и показатели. Подкрепя управлението на спомагателните процеси за организацията, свързани с предприемане на правилни действия и осигуряване на необходимите ресурси за развитие на дейността. 

Председател на Управителния съвет на Сдружение "Самаряни"

Притежава многогодишен професионален опит, включващ работа в областта на бизнеса, образованието и неправителствения сектор.

От 1998 г. е съучредител и заместник-председател на Сдружение „Самаряни”, където работи по консултиране, разработване, реализиране, управление, мониторинг и оценка на социални програми и проекти, насочени към: деца на улицата и техните семейства; деца и младежи, отпаднали от училище, и семействата им; както и към деца и жени, преживели насилие.

Главен счетоводител
Мениджър "Социален маркетинг и масмедии"

Антония Павлова заема длъжността специалист "Социален маркетинг и масмедии". Тя отговаря за планирането, организирането, изпълнението и наблюдението дейностите, кампаниите, инициативите и мероприятията извършвани от организацията, с цел популяризирането и представянето им в подходящи формати пред широката общественост и заинтересовани лица.

Технически сътрудник
Координатор "Самарянска доброволческа служба
Пом.-координатор К7

Мария Данева работи за Сдружение "Самаряни" от декември 2008 година. Позицията, която заема в организацията е технически сътрудник, като същевременно с това Мария е Координатор "Самарянска доброволческа служба" и помощник-координатор К7.

Счетоводител

От август 2010 година, Марияна Желева е член на финансово-счетоводния екип на Сдружението. Работата й е свързана с ежедневно осчетоводяване на документи и изготвяне на разпределителни протоколи.

Координатор на Кризисен център "Самарянска къща"

От януари 2010 година, Илина Терзиева заема длъжността "Ръководител по превенция на изоставянето" към Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение "Самаряни". Към настоящия момент, Илина е ръководител и на Кризисен ценър "Самарянска къща".

В периода декември 2008 - януари 2010, Илина Терзиева е координатор Звено "Майка и бебе" към КСУДС.

Старши социален работник

Пенчо Минакиев работи в Сдружение "Самаряни" от декември, 2010 год.

От март 2012 г., той е старши социален работник в Наблюдавано жилище-Стара Загора. Основните му задължения са социално и професионално консултиране на млади хора, настанени в услугата, обучителни тренинги, придружаване до различни институции и насочване.

От декември, 2010 г. до март, 2012 г., позицията, която Пенчо Минакиев е заемал в Сдружение "Самаряни" е социален работник в сектор за "Работа със семейството" - в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където основните му задължения са се състояли в работа по случай - социално консултиране и подкрепа на семейства в риск. Основните направления, по които е работил са превенция на изоставянето и реинтеграция.

Психолог Кризисен център "Самарянска къща" и Наблюдавано жилище-Стара Загора
Старши социален работник

Соня Пенева работи в Кризисния център на Сдружение "Самаряни", като старши социален работник, от 01 август, 2010 г. Основните дейности, застъпени в работата й са: консултиране на клиенти в критични житейски ситуации; подпомагане на жени и деца в неравностойно положение; осъществяване на посредничество и поддръжане на добра комуникация със различните социални институции; водене на документация; съдействие при организиране на работния процес.