Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Димо Димов

Димо Димов

Димо Димов
Изпълнителен директор

От 1998 г. е основател и съучредител на Сдружение "Самаряни", където работи по застъпничество за граждански права, набиране на средства, създаване и управление на социално предприятие, финансов и технически мениджмънт, провеждане на специализирани обучения и консултации за НПО водачи.

От 2005 година отговаря за управление процеса на стратегическото планиране - дефиниране на стратегически цели, които са от значение за организацията, стандартите и показателите за дейността, намаляване на рисковете и следене на процеса на постигане на тези цели и показатели. Подкрепя управлението на спомагателните процеси за организацията, свързани с предприемане на правилни действия и осигуряване на необходимите ресурси за развитие на дейността. 

Димо Тодоров Димов е бакалавър по богословие към ВЕБИ, гр. София, със специалност „Теология”. Има специализация по богословие към EBS, Рудесберг, Германия (1997-1999 г.). Има и бакалавърска степен по история, специалност „История на Балканите и Европа” към Нов български университет, гр. София. През 2006 г. завършва магистратура "Европейска социална политика и социална работа" към Нов български университет.

През 2003 г. специализира „Застъпничество за граждански права” в Университета Джорджия, САЩ. След средното си образование постъпва в Висшето военно-въздушно училище „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, където придобива военна специалност „Щурман летец-дозиметрист” на хелокоптери Ми-2 и Ми-17. За периода 2001-2005 година преминава през поредица от квалификационни курсове и семинари свързани с: проблемите на безнадзорните деца, защита на граждански интереси в България и основни техники на лобиране и застъпничество, набиране на средства в местната общност за Централна и Източна Европа, образованието на малцинствата, управление на социални предприятия, обучение за изпълнители на проекти по програма „Фар” на Европейския съюз – Икономическо и социално сближаване BG 0202.01 – «Насърчаване на заетостта сред младежите». Притежава специалност "Пчелар" и "Пчелар-проверител" в рамките на програма "Профилактика и опазване здравето на пчелите" към Националния център за професионално обучение към Търговско-промишлена палата, гр. София.

От 1998 г. е основател и съучредител на сдружение с нестопанска цел „Самаряни”, където работи по застъпничество за граждански права, набиране на средства, създаване и управление на социално предприятие, финансов и технически мениджмънт, провеждане на специализирани обучения и консултации за НПО водачи.

Притежава дългогодишен опит в областта на разработване на проекти, компютърна подръжка и компютърни мрежи, техническа подръжка, Microsoft Office, работа с деца и семейства на улицата, привличане на стратегически партньори; обучение на екипи на неправителствени организации; преподавателски опит като стажант-преподавател на задочни студенти по теология към Висшия Евангелски Богословски Институт – Факултет на ББЦ, Стара Загора, стартиране и администриране на нови НПО, работа с медии; създаване на доброволчески групи; мотивация и работа с доброволци; стартиране на стопанска дейност (социални предприятия) за НПО.

От 2005 г. развива компетенциите си в областта на методологическата подръжка на ръководството в задачите по кадровата политика чрез разработване на процедури и правила по набор, подбор, обучение, оценка и мотивация на изпълнителния екип. Отговаря за управление процеса на стратегическото планиране - дефиниране на стратегически цели, които са от значение за организацията, стандартите и показателите за дейността, намаляване на рисковете и следене на процеса на постигане на тези цели и показатели. Подкрепя управлението на спомагателните процеси за организацията, свързани с предприемане на правилни действия и осигуряване на необходините ресурси за развитие на дейността.

От 2002 г. е член на Член на Управителния съвет на Фондация ”Обществен дарителски фонд - Стара Загора”, член на Изпълнителното бюро на Коалиция “Партньори за промяна” (неформална асоциация на неправителствени организации в областта на социалните дейности на територията на гр. Стара Загора), член на работната група по “Информационно и програмно осигуряване” към Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето (обединение на 22 неправителствени организации, институции и бизнес-организации на територията на гр. Стара Загора), гр.Стара Загора, член на изпълнителния съвет на Платформа "Социални политики". В края на 2005 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на социалните предприятия в България (АСПБ) и зам. председател на Платформа "Социални политики".

В резултат на дългогодишното си участие в програми на Американската агенция за международно сътрудничество (USAID-BULGARIA), има засадено дърво на негово име в Южния парк в София от от представителите на USAID в България.