Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Иванка Иванова-Попова

Иванка Иванова-Попова

Иванка Иванова-Попова
Председател на Управителния съвет на Сдружение "Самаряни"

Притежава многогодишен професионален опит, включващ работа в областта на бизнеса, образованието и неправителствения сектор.

От 1998 г. е съучредител и заместник-председател на Сдружение „Самаряни”, където работи по консултиране, разработване, реализиране, управление, мониторинг и оценка на социални програми и проекти, насочени към: деца на улицата и техните семейства; деца и младежи, отпаднали от училище, и семействата им; както и към деца и жени, преживели насилие.

Иванка Русева Иванова-Попова е бакалавър по социални дейности към ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, със специалност „Андрагогика” и бакалавър по богословие към ВЕБИ, гр. София, със специалност „Теология”. Има специализация по богословие към EBS, Рудесберг, Германия (1997-1999 г.). Средното си образование завършва в Техникум по строителство, гр. Стара Загора, със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”. През годините е повишила квалификацията си в различни направления чрез участие в редица специализирани обучения в страната и чужбина, някои от които: повишаване на капацитета и ефективността на управление (в Босна и Херцеговина); управление на неправителствени организации (в Македония); обучител по социална работа (в Национален обучителен център за квалификация по социална работа към МТСП); развиване на местна социална политика за закрила и развитие на децата; защита на граждански интереси, лобиране и застъпничество; работа със зависими от алкохол и наркотици; работа с пострадали от насилие; образование в междуетническа среда; одит по достъпност на архитектурната среда; дарителство по ведомост; бизнес-планиране; управление на дребен и среден бизнес; и др.

Притежава многогодишен професионален опит, включващ работа в областта на бизнеса, образованието и неправителствения сектор. Работила е в две фирми: през 1992-1994 г. в „Омекс” ООД, където извършва на компютър изчисления на геодезически мрежи, изчертаване на карти и планове за земеразделяне на селищни землища, както и обработка на документацията по тях, и води защита на земеразделителни проекти; и през 1995-1997 г. в „Палхутев мед” АД, където работи като офис-мениджър, а по-късно и като заместник-директор на фабрика за производство, разфасоване и търговия с пчелен мед и други пчелни продукти. Опитът й в областта на образованието е свързан с работата й като асистент-преподавател към задочната програма на Старозагорския богословски факултет на ВЕБИ, гр. София, и участието й като обучител в различни обучения, най-вече в неправителствения сектор, а също така и в провеждането на обучения за преводачи на жестомимичен език.

От 1998 г. е съучредител и заместник-председател на сдружение с нестопанска цел „Самаряни”, където работи по консултиране, разработване, реализиране, управление, мониторинг и оценка на социални програми и проекти, насочени към: деца на улицата и техните семейства; деца и младежи, отпаднали от училище, и семействата им; деца и жени, преживели насилие; деца от институции. Участва в управлението на развитите към организацията Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Кризисен център "Самарянска къща", Областен център по приемна грижа, Консултативен център, Наблюдавани жилища, Самарянска доброволческа служба, Социално предприятие, както и в обучения, информационни кампании и други нейни инициативи. През годините в сдружението е заемала различни длъжности, последната от които (от 2002 г.) е програмен директор.

За кратко е била ангажирана и към други организации в страната: през 2001 г. към фондация „П.Р.Славейков”, гр. Ст. Загора, като администратор при организирането на задочна обучителна програма; през 2002 г. като обучител по проект на „Институт за регионални и международни изследвания”, гр. София; през 2003 г. като фасилитатор, а през 2004 г. като обучител по проекти на ГС „Алтернатива – 55”, гр. Ст. Загора; пак през 2004 г. и като анкетьор към агенция „А.С.А.”, гр. София, при провеждането на изследване “Функциониране на системата за закрила на децата във връзка с предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства”, проведено в осем общини в България по задание на МТСП и Световната банка.

От 1995 г. е член и координатор за гр. Стара Загора на асоциация “Нова надежда за инвалидите”, гр. София, във връзка с което организира и осъществява социални дейности с хора с физически и сензорни увреждания; провежда обучения и консултиране на техни организации или на организации, развиващи дейности в тяхна полза на територията на цялата страна. От 2002 г., като представител от страна на сдружение „Самаряни”, е съучредител на „Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето” в гр. Стара Загора, където председателства сформираната към него комисия “Хора с увреждания”. От 2003 г. е съучредител и член на Настоятелството на ББЦ “Възраждане”, гр. Стара Загора, а също и на “Обществен дарителски фонд Стара Загора”