Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Марияна Желева

0878 394 227
042/621 083

Марияна Желева

Марияна Желева
Счетоводител

От август 2010 година, Марияна Желева е член на финансово-счетоводния екип на Сдружението. Работата й е свързана с ежедневно осчетоводяване на документи и изготвяне на разпределителни протоколи.