Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение № 20040108037

Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.