Цел и средства за постигане

Чл. 3. Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.

Чл. 4. Постигането на целта се осъществява чрез:

(1) Разработване и осъществяване на програми за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.

(2)  Разработване на проекти в рамките на всяка програма, в това число и с международно участие, с които кандидатства за финансиране пред различни организации и институции.

(3) Осъществяване, развиване и поддържане на контакти със сродни организации в България и чужбина.

(4) Развиване и поддържане на устойчиви партньорски отношения със законодателната и изпълнителната власт на местно, регионално и национално равнище.

(5) Участие в изпълнението на социални и образователни програми и проекти на партньорски институции и организации.

(6) Привличане на съмишленици, насърчаване и популяризиране на доброволчеството при изпълнение програмите и проектите, по които работи Сдружението.

(7)  Застъпничество за граждански права.

(8)  Мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

(9)  Наблюдение и оценка на съществуващи модели на работа.

(10) Провеждане на проучвания и изследвания, които са фокусирани върху актуалните социални проблеми в обществото.

(11) Изготвяне на анализи на проблеми, ситуации, среда, институции, целеви групи и техните потребности в областта на социалната работа, др.

(12) Създаване, разпространение и мултиплициране на ефективни модели в областта на социалната работа.

(13)  Създаване и защита на стандарти при предоставянето на социални услуги.

(14) Промоционни дейности – популяризиране на резултати от дейността, добри практики и модели на работа сред широката общественост, чрез средствата за масова информация, пресконференции, брифинги, др; подготовка и представяне на публикации, изследвания, тествани методики на работа, алтернативни услуги, др.

(15) Популяризиране на опита и практиките в България и другите страни по отношение на участието на гражданите в местната власт, интеграцията на хора в неравнопоставено положение, развитието на изолираните общности.

(16) Предоставяне на социални услуги  за превенция – за развитие и възпитание, за обучение, др.

(17) Предоставяне на социални услуги за интервенция – за корекция и модификация; за възстановяване на загубени възможности; директна намеса в кризисни ситуации; посредничество; консултиране; др.

(18) Организиране на отделни групи за неформално образование на деца и възрастни в неравнопоставено положение – ограмотяване, обучение в групи за самоподготовка,  клубове по интереси, обучителни курсове, др.

(19) Организиране и провеждане на семинари, обучения, дискусии, срещи, публични обсъждания, кръгли маси, форуми и други прояви за приобщаване към обществото на личности и групи в неравнопоставено положение.

(20) Сключване на законосъобразни сделки в полза на основната дейност.

(21) Извършване на други нестопански дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целта на Сдружението.