Членство

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8. (1)Членове на Сдружението могат да бъдат само дееспособни физически лица, които приемат неговия Устав и работят за реализиране на основната му цел.

(2) Член може да бъде всеки български гражданин, без разлика в народност, пол, възраст, раса, професия, религиозна и политическа принадлежност, който приема целите на Сдружението и е доказал, че в рамките на своята компетентност и възможности допринася за тяхното осъществяване.

Чл. 9. (1)Организацията има задължителен членски внос.

(2) Размерът на членския внос се определя всяка година  на редовно заседание на Общото събрание на Сдружението.

(3) Член на Сдружението може да бъде освободен от задължението за членски внос при определени условия по решение на Общото събрание.

(4) Членовете на Сдружението внасят имуществени вноски за покриване на конкретни разходи по предложение на Управителния съвет, в определен от него размер и срокове, одобрено от Общото събрание.

ІІ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 10. (1) Всеки гражданин,който желае да стане член на Сдружението, подава писмено заявление до Председателя на Управителния съвет, в което декларира, че приема Устава и ще работи за постигане на основната цел, посочена в него.

(2) Заявлението за членство се разглежда от Управителния съвет и се предлага за обсъждане и гласуване от Общото събрание.

(3) Решението за приемане на нов член се взема от Общото събрание с мнозинство от всички членове.

(4) Отказът на Общото събрание не подлежи на обжалване.

ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 Чл. 11.  (1) Членството в Сдружението се прекратява при:

  1. ликвидация на Сдружението;

  2. едностранно волеизявление на лицето за напускане до Председателя на Управителния съвет на Сдружението;

  3. поставяне на лицето под пълно запрещение;

  4. смърт на лицето;

  5. изключване на лицето от Сдружението;

  6. отпадане.

(2) Член на Сдружението се освобождава по негова писмена молба с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство.

(3) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

  1. не спазва разпоредбите на Устава;

  2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

  3. накърнява грубо авторитета на Сдружението;

  4. без основателни причини не участва в две поредни редовни Общи събрания, за които е бил редовно поканен.

(4) Предложението за изключване се внася от Управителния съвет на редовно заседание на Общото събрание.

(5) Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от всички негови членове и не подлежи на обжалване.

(6) Решението за изключване може да бъде взето и в отсъствие на изключвания член на Сдружението, когато той е бил редовно поканен и не се е явил, без основателна причина.

(7) Член на Сдружението отпада, ако системно не участва в дейността му и не внася установените имуществени вноски. Неучастието се констатира с протоколите от Общото събрание.

(8) Предложенията за приемане, изключване и освобождаване на членове на Сдружението следва да бъдат включени в предварително оповестен дневен ред на Общото събрание. Общото събрание не може да взема решения, когато тези въпроси не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени.