Документация

І. АРХИВ

Чл. 27. (1) Сдружението притежава свой архив, който се съхранява от УС.

(2) В архива задължително се съхраняват на хартиен носител и, където е това е възможно, на електронен носител следната документация: копие от Устава; копие от решението за основаване на Сдружението; годишни отчети за дейността на Сдружението; протоколни книги от заседанията на УС и на Общото събрание; списъчен състав на членовете на Сдружението; счетоводни документи; вътрешни правилници; програми, проекти и отчетната докуметация към тях; както и всякакви други документи относно дейността на Сдружението.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 28. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

  1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

  2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

  3.  финансовият резултат.

(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на Централния регистър.