Имущество и финансиране, разходване на имуществото

чл. 29. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, както и всякакви други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.

(2) Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на УС  или от упълномощено лице от УС.

(3) Финансовите средства, необходими за постигане целите на Сдружението се набират от:

  1. Членски внос;

  2. Финансирания по одобрени проекти на Сдружението, разработени с участието на неговите членове.

  3. Дарения, субсидии, спонсорство, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и други.

  4.  Приходи от стопанска дейност по реда на чл.7 от Устава.

  5. Всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Чл. 30. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейности, определени по реда на закона за ЮЛНЦ  и този Устав.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато разходването е в полза на:

  1. лица от състава на другите й органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение; по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

  2. лица, били в състава на управителните органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

  3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;

  4. юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по предходната ал.3, т.1 и т.4, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.