Ликвидация

Чл. 33. (1)При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС, освен в случаите на чл.32, ал.2 и 7.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на:

  1. учредителите и настоящите и бившите членове;

  2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

  3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждание;

  4. съпрузите на лицата по т.1-3;

  5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство -  до втора степен включително;

  6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 34. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на ОС на Сдружението на посочено от него друго юридическо лице, извършващо общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на община Стара Загора. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на Сдружението общественополезна дейност.