Общи положения

Чл.1. (1) Сдружение “Самаряни”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е  самостоятелна обществена организация, независима от държавните органи и други обществени организации.

(2) “Самаряни” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Глава трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Сдружението се учредява без краен срок на съществуване.

(4) Сдружението е правоприемник на фондация “Самаряни” и нейното имущество.

(5) Сдружението има свой знак, атрибути и печат.

Чл. 2. (1) Наименованието на организацията се изписва на български език: Сдружение “Самаряни”. При превод на английски език наименованието се изписва: Association “Samaritans”.

 (2) Седалището на Сдружението е в град Стара Загора.

 (3) Адресът на Сдружението е: гр. Стара Загора – 6000, ул. “Св. Княз Борис“ № 157, ет. 5, ап. 15.