Органи на управление

Чл. 15. Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общото събрание – Върховен орган;

 2. Управителният съвет – Управителен орган.

Чл. 16. По решение на ОС могат да се формират и други органи на Сдружението, изпълняващи контролни, консултативни и др. функции.

I. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Чл. 17. (1) ОС на членовете е колективният върховен орган на Сдружението по смисъла на чл.39, ал.1 от зюлнц.

  (2) В ОС участват всички членове на Сдружението.

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) ОС има право да:

 1. допълва и изменя Устава;

 2. приема други вътрешни актове (вътрешен правилник на организацията, др.);

 3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;

 4. одобрява, освобождава и изключва членове на Общото събрание;

 5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

 6. взема решения относно основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

 7. взема решения относно дължимостта, размера, сроковете и разходването на членския внос и имуществените вноски;

 8. взема решения относно годишния бюджет на Сдружението;

 9. взема решения относно годишния стратегически план на Сдружението;

 10. приема годишния отчет за дейността на Сдружението;

 11. отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 12. взема и други решения, предвидени в закона и Устава. 

(2) Правата по ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.10 и т.11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава по реда, определен от закона.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Чл. 19. (1) ОС се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на събранието, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) ОС се ръководи от председател и секретар, които се избират с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.

Чл. 20. (1) ОС се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2)  При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, в случай, че присъстват поне трима членове на Сдружението.

Чл. 21. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(2) Допуска се гласуване с пълномощие. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието.

(4) Член на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения; по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.18, ал.1, т.1 и т.5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат  решения.

(4) В изключителни случаи, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане, ОС може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове.

II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

Чл. 23.  (1) УС се състои от най-малко три лица – членове на Сдружението.

(2) Членовете на УС се избират чрез явно гласуване от ОС за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничения за последващи мандати.

(3) За член на УС може да бъде избирано лице, членувало най-малко една година в Сдружението, освен при определяне на членовете за първия мандат на УС.

(4) За всяко място в УС могат да се издигат повече от една кандидатура. За избран се счита този кандидат, който е получил повече от половината гласове на присъстващите на ОС. Ако никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда повторно гласуване,в което участват само двамата кандидати, набрали най-много гласове на първото гласуване. За избран се счита този, който получи повече гласове.

(5) Между членовете на УС не може да има роднински връзки по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

(6) ОС избира от състава на УС Председател и Заместник-председател. Техните функции се определят от УС на неговото първо заседание.

(7) Сдружението се представлява от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя като упълномощено от него лице.

(8) По решение на УС за реализиране на програмите и проектите на Сдружението може да бъде избран и назначен Изпълнителен директор за срок от три години. Изпълнителният директор може да бъде избран измежду членовете на ОС или състава на УС. УС изготвя длъжностната характеристика на Изпълнителния директор, която актуализира всяка година, и контролира изпълнението на неговата работа.

(9) В случай, че УС избере Изпълнителен директор, Сдружението ще се представлява заедно и по отделно от Председателя и Изпълнителния директор, а в тяхно отсъствие – от избрано от отсъстващия упълномощено лице.

Чл. 24. (1) Всеки член на УС има право да подаде оставка, без да посочва мотивите за това. Освобождаването от задълженията настъпва от момента на получаване на писменото заявление за напускане от УС. В този случай УС е длъжен да свика извънредно ОС за избиране на нов член, ако до провеждането на редовно ОС остават повече от три месеца.

(2) До избирането на нов член функциите на подалия оставка се поемат от УС като цяло.

(3) Когато подаде оставка Председателят, неговите функции се поемат от Заместник-председателят.

(4) В случай на трайна невъзможност Председателят и Заместник-председателят да осъществяват функциите си или на смърт, се прилагат съответно ал.6 и ал.7 на чл.23.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 25. Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 2. ръководи цялостната съдържателна дейност на Сдружението, извършва правни действия и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание;

 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при постигане на пълно единодушие и спазване изискванията на Устава и закона;

 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;

 6. координира изразходването на средствата на Сдружението за постигане на неговата основнаа цел;

 7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

 9. взема решение за участие в други организации и участва в дейността им чрез упълномощен свой член или на член от Сдружението;

 10. определя адреса на Сдружението;

 11. осъществява контактите с други регионални, национални и международни организации;

 12. организира и обезпечава дейността на членовете на Сдружението и им осигурява обучение, когато това е необходимо за реализиране целите на Сдружението;

 13. приема и утвърждава програмите и проектите за дейността на Сдружението, както и длъжностните лица по тях;

 14. приема длъжностните характеристики и възнагражденията на платения персонал в Сдружението;

 15. изисква от членовете на Сдружението информация по всички въпроси, засягащи дейността му;

 16. уведомява членовете на Общото събрание за взетите решения по време на заседанията си;

 17. поддържа и съхранява документацията на Сдружението;

 18. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

 19. извършва ликвидация на Сдружението след решение на ОС.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 26(1) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца.

(2) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС  и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС  в седмичен срок, то може да се свика  от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Заместник-председателя.

(3) УС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(4) Решенията на УС относно ликвидация на Сдружението, разпореждане с имуществото и по определяне реда и организиране извършването на дейността на Сдружението се вземат с мнозинство от всички гласове.

(5) Решенията могат да се вземат с участието на член на УС, който се счита за присъствен, когато има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващият заседанието.

(6) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.