Права и задължения на членовете

Чл. 12. Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 13. Всеки член на Сдружението има право:

(1) да гласува в Общото събрание;

(2) да участва в управлението, да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;

(3) да участва свободно в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на Сдружението;

(4) да получава информация за цялостната дейност на Сдружението;

(5) да участва във всички дейности, реализирани от Сдружението;

(6) да обжалва решенията на Управителния съвет пред Общото събрание, когато те противоречат на закона и на настоящия Устав.

Чл. 14. Всеки член на Сдружението е длъжен:

(1) да съдейства за реализиране основната цел на Сдружението;

(2) да спазва Устава на Сдружението;

(3) да плаща редовно определения членски внос и имуществените вноски съгласно чл.9 от Устава;

(4) да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

(5) да се въздържа от всякакви дейности, които подронват авторитета на Сдружението и противоречат на неговите интереси.