Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на основна дейност на Сдружението е: подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение; развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Чл. 6. Сдружението осъществява дейности и предоставя услуги на отделни хора, групи или общности,  които:

1. са основани на реални потребности;

2. изграждат способност и съдействат за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации; 

3. подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;

4. повишават или възстановяват социални функции;

5. осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Чл. 7. (1) Сдружението работи изключително с нестопанска цел в съответствие с настоящия Устав и с действащото законодателство в страната.

(2) Сдружението може да извършва допълнително и стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода от реализираната печалба за постигане на определената в Устава основна цел.

(3) Предмет на стопанската дейност на Сдружението може да бъде: извършване на експертни, консултантски, образователни, социални, информационни и др. услуги; продажба и разпространение на печатни произведения; редакционна, предпечатна, печатна, рекламна и издателска дейност; селскостопанска дейност; производство на занаятчийски стоки и услуги; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и други дейности, ако не са забранени със закон и не противоречат на този Устав.

(4) Сдружението може да регистрира ЕООД, ЕАД или друго търговско дружество с ограничена отговорност за финансиране на основната си дейност.

(5) Сдружението може да инвестира консервативно активите си като дялово участие в други търговски дружества с решение на Общото събрание или в зависимост от дарителска воля.

(6) Сдружението не разпределя печалбата от извършваната стопанска дейност между членовете си.

(7) Сдружението развива дейността си при пълна публичност и прозрачност като редовно информира обществеността за постигнатите резултати.