Прекратяване

Чл. 32.  (1) Сдружението се прекратява с решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2) Сдружението се прекратява от решение на Старозагорски окръжен съд, когато:

  1. не е учредено по законния ред;

  2. извършва дейност, която противоречи на закона или на обществения ред и добрите нрави;

  3. когато е обявено в несъстоятелност.

(4) При прекратяване по ал.1, УС е длъжен да съобщи в Старозагорски окръжен съд за вписване на прекратяването в надлежните регистри.

(5) При прекратяване по ал.2, т.1 и 3 решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(6) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(7) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.