Преобразуване

Чл. 31. (1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Сдружението може да се влива или слива с други ЮЛНЦ, с близка дейност, работещи в обществена полза. В такива случаи неговите членове стават членове на новото ЮЛНЦ.