Заключителни разпоредби

Чл. 36. За всички неуредени въпроси в Устава се прилагат нормите на Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

Чл. 37. Настоящият Устав влиза в сила от момента на приемането му от ОС на членовете-учредители на Сдружението.

Чл. 38. Настоящият Устав се приема и подписва от членовете на Общото събрание:

Членове на Общото събрание на сдружение “Самаряни”:

 1. Диана Минчева Димова

 2. Димо Тодоров Димов

 3. Златина Кръстева Драгиева

 4. Иванка Русева Иванова-Попова

 5. Иван Петков Неделчев

 6. Марин Кирилов Попов

 7. Мария Петкова Желева

 8. Момчил Кръстев Радулов

 9. Нeйко Иванов Иванов

 10. Николина Танева Колева

 11. Петър Стойнов Петров

 12. Дeсислава Иванова Иванова