Старозагорски библиотечен фонд към библиотека "Захари Княжески" и "Родина"

Тайното завещание на Теофано Попова – 6 септември, 1926 г.

 

Подписаната Теофано Попова отъ гр. Ст. Загора кв. „Табахна“ H. 26, като имамъ предъ видъ отъ една страна, че всички хора са смъртни, а отъ друга – че азъ нямамъ живи нисходящи наследници, днес на /6/ шестий септемврий /1927/ хилядо деветстотинъ двадестъ и седма година въ изпълнение волята на покойния си воля, при пълно умствено съзнание възложихъ на Тодоръ Х. Коружаровъ бившъ нотариусъ въ гр. Ст. Загора да напише по моя диктовка настоящо ми завещание съ което завещавамъ следъ смъртъта си всичките си движими и недвижими имоти и пари кактоследва:

1/ Гората отъ /41/ четиридесетъ и единъ декаръ въ землището на с. Могила, Ст. Загорски околия, местностъта „Панаската кория“ съ страни: Димитръ Поповъ, Петко Минчевъ, Вълчо Славовъ и Ст. Загорски конезаводъ, я завещавамъ на донфа „Василъ В. Поповъ“ образуванъ при министеството на Земеделието и Държавните имоти. Отъ приходите на тая гора, или отъ лихвите на стойностъта и да се издържатъ по лесовъдството някои отъ синовете съ добро поведение и успехъ на убитите, ранени или усакатени горски стражари при изпълнение служебните имъ обязаности.

2/ На Старо-Загорското благодетелно дружество „Добрий Самарянин“ /клон „Сиропиталище“/ завещавамъ всичките си движими и недвижими имоти, машинарии и пр. съ съ изключение гората въ пунктъ първи, находящи се въ селата: Малко Кадиево, Могила и Коларово, ст. загорска околия и землищата имъ.  Отъ приходите на които да се издържатъ сираците въ това сиропиталище, до колкото разбира се тия приходи позволяватъ. Ако единъ ден това дружество се разформирува по каквато и да е причина, тия същите имоти да преминатъ въ друго дружество,което да има същата задача, аименно: отъ приходите на тия имоти да се издържатъ кръгли сираци, обаче въ никой случай недвижимите имоти да не се отчуждаватъ. Въ ефорията, която ще се образува по управлението на тия имоти да взематъ участие и двама от моите близки честни сродници.

Скиците на недвижимите ми имоти находящи се въ селата: Могила, Малко Кадиево и Коларово, Ст. Загорска околия се намиратъ на хранение въ архивата на сиропиталището „Добрий Самарянинъ“ въ гр. Ст. Загора въ самото му помещение.

3/ Дворното си място въ гр. Ст. Загора кв. „Табахна“ Н.26 отъ /330/ триста и тридесетъ кв. метра съ всики постройки на него, между граници: Тана Желева, Боню Танев, Яна Пеева димитрова и улица „Царъ Освободителъ“ съ цялата си покъщнина, завещавамъ на сестрината си дъщеря Мария Славова учителка въ гр. Ст. Загора съ желание мое лично и тя ако остане неумъжена и безъ преми наследници да го остави следъ своята смъртъ за благодетелна целъ, каквато тя би пожелала.

4/ На цървите въ гр. Ст. Загора, а именно: „Св. Богородица“, „Св. Никола“, „Св. Троица“ и „ Св. Димитъръ“, както и на параклиса при Аязмото тоже въ гр. Ст. Загора, завещавамъ по /1000/ хиляда лева.

5/ На Св. Николското Православно Християнско Братство завещавамъ тоже /1000/ хиляда лева. Това братство е енорийско и се нахожда тоже в гр. Ст. Загора.

6/  На дружеството „Театъръ“ въ гр. Ст. Загора завещавамъ /5000/ пет хиляди лева.

7/ На Св. Николското училище „Теофано Поповъ“ въ гр. Ст. Загора завещавамъ /3000/ три хиляди лева.

8/ На старопиталището при дружество „Добрий Самарянинъ“  въ. Гр. Ст. Загора завещавамъ /2000/ две хиляди  лева.

9/ На Станка Ангелова отъ гр. Ст. Загора, бивша моя служителка, завещавамъ /1000/ хиляда лева.

10/ На Събка Христакиева, зълвена ми дъщеря, бивша учителка въ гр. Ст. Загора, завещавамъ /2000/ две хиляди лева.

11. На просветния отделъ при дружеството „Добрий Самарянинъ“ въ гр. Ст. Загора, да се предадатъ  нуждните суми за издаване на съчиненията ми ; „ 20 Априлъ – трагедия“ и драмата „Изкупъ“.

Всичките си /12/ дванадесетъ съчинения завещавам на същия комитет.

Погребението ми да се извърши скромно и на мои разноски, като бъда погребана въ гроба на покойния си синъ Василъ В. Поповъ.

Сумите по всички тия разходи ще се взематъ отъ наличността, която се намери следъ смъртъта ми въ кредитните учреждения въ гр. Ст. Загора, а именно: Земледелческата банка, Акционерните дружества: „Земледелецъ“, „Прогресъ“, „Надежда“, а останалата наличностъ да се разпредели пор авни части на сестрините и братовите ми чеда: Иванъ Славовъ, георги Славовъ, Д-ръ Димитръ Неновъ, Нено Неновъ, Мария Ненова, Ница Ненов от гр. Ст. Загора, райна Ненова, теофано Ненова живущи въ гр. София, /именуеми всички по бащи/ и Мария Донева /Бончева/ от гр. Казанлъкъ.

Съ това си завещание отменямъ всичките си досегашни завещания.

Съчиненията ми „20 Април – трагедия“ и драмата „ Изкупъ“ да се напечататъ въ по /2000/ две хиляди екземпляра.

Съ изтеглюване на: сумите отъ горепоменатите кредитни учреждения и раздаването имъ тъй както по-горе ги завещавамъ назначавамъ комисия въ съставъ: Д-ръ Д. Ненов адвокатъ, Георги Славов съдия изпълнителъ и Д-ръ Драгневъ медицински лекаръ, всички отъ гр. Ст. Загора.

Къмъ настоящото си завещание прилагамъ медицинско свидетелство отъ днешна дата издадено ми отъ Ст. Загорския лекаръ Д-ръ Анастасовъ за умствените си способности.

Понеже съмъ болна и слаба телесно и се опасявамъ, да не ми се влоши положението, затова възложихъ на г-нъ Тодоръ Н. Кожухаровъ, бивши нотариусъ въ Ст. Загора, да ми напише настоящото завещание, който следъ като го написа, прочетохъ го внимателно и като се уверихъ, че го написалъ тъй, както му продиктувахъ, съобразно волята на покойни ями синъ В. В. Поповъ и моята го подписахъ на всяка страница и най-подире.

Същото се подписа и отъ самия Тодоръ Н. Кожухаровъ на всеки листъ.

гр. Ст. Загора 6-й септемврий 1927 год.

Завещателка: /п/ Теофано Попова

Забележка: надписаните думи на втората страница на 6-й ред – клонъ сиропиталище – да се четатъ.

Завещателка: /п/ Т. Попова

                /п/ Ив. Славов

Заинтересовани:

                /п/ Н. Неновъ

Свидетели: 1. /п/ Р. Д. Ивановъ

                2. /п/ В. Мариновъ

Нотариусъ: /п/ П. Калпакчиевъ

Вярно съ оригинала, който е обгербованъ съ 138 лева гербови марки, приложенъ къмъ нотариално…..

Нотариусъ:

Журналистически статии от в. "Дума" и в. "Зора", 1929 г.

Биографически бележки за Теофано Попова – 31 март, 1931 г.

Благодарствен адрес за предоставената на Благодетелно дружество „Добрий Самарянинъ“ сграда за старопиталище – 11 ноември, 1932 г.

Открит позив от Настоятелството на благотворителното дружество „Добрий Самарянинъ“ към старозагорските граждани и гражданки