Конкурс "Добрият Самарянин" - 2018 Година

Година:
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Номинирам следния човек за участие в конкурса „Добрият Самарянин“. Мисля, че той отговаря на всички обявени критерии.

Информация за номинирацията
Допълнителна информация

Място за свободен текст.

Можете да прикачите сканирана изрезка от вестник или друга подобна информация.

Вашите контакти

„Добрият Самарянин“ представляват годишни награди, учредени от Сдружение „Самаряни“, за високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора, които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, в следствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.

Годишните награди „Добрият самарянин“ са част от кампанията „Имам приятел – добър самарянин“. Тя е спонтанен и доброволен обществен проект на Сдружение „Самаряни“, която има за цел да популяризира и утвърди историческата, обществено-културната и духовна роля на дружествата, работили на територията на регион Стара Загора – „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) сред широката общественост в регион Стара Загора, както и да спомогне за повишаване на социалната отговорност и ангажираност на широк кръг от граждани.

Всяка година обществен инициативен комитет избира добротворците, номинирани от гражданите, които да получат годишните награди „Добрият Самарянин“. Провъзгласяването и връчването на наградата ще се случва на (или непосредствено след) 14 Декември – датата от създаването на Сдружение „Самаряни“.

Участник/номиниран в конкурса може да бъде всеки, който отговаря на обявените критерии. Няма ограничение за пол, възраст, етнос, вероизповедание и професия.

Критерии/насоки за номиниране на кандидати:

1.      Номинираният трябва да е жител на Област Стара Загора и/или да е извършил акта на добротворство на територията на същата област.*

2.     Номинираният трябва да е извършил акта на добротворство в рамките на настоящата календарна година – препоръчително.

3.     Номинираният може да бъде посочен от човека, който е получил помощ или подкрепа, пряк/непряк свидетел на извършената постъпка.

4.     Ако има придружаващи свидетелства, като статия във вестник/списание, участие в телевизионно предаване е препоръчително да бъдат приложени.

5.     Номинираният трябва да е постигнал значителен положителен резултат в полза на подобряване на качеството на живот на отделен човек/група от хора, т.е неговите действия да са отговорили на нуждите на човек/група от хора, изпаднали в тежка житейска ситуация.

6.     Номинираният, на когото се връчва статуетката на Годишната награда „Добрият Самарянин“ за съответната година, се избира на официална среща между представителите на Обществения инициативен комитет. Решението се определя чрез гласуване с обикновено мнозинство.

7.     Извънредно или юбилейно издание на статуетката „Добрият Самарянин“ може да бъде връчвано, за изключителен принос към обществото или при други специални обстоятелства, с решение на Сдружение „Самаряни“, в качеството си на учредител на годишните награди „Добрият Самарянин“.

8.     Общественият комитет прави преглед на всички номинации, получени за разглеждане. Одобрените от тях биват пуснати за публично гласуване при равни условия. Тези, получили най-голям брой гласове, биват повторно разглеждани от обществения комитет за финално одобрение и избор за връчване на Отличието на общността.

9.     Членовете на обществения комитет се избират веднъж годишно по официална покана на Сдружение "Самаряни".  

10.    За участници в конкурса „Добрият Самарянин“ се считат всички лица, които са номинирани, номинират и гласуват за Отличието на общността. С участието си в конкурса те се задължават да спазват регламента.

*Промяна в критериите за номиниране на кандидати в конкурс "Добрият Самарянин"

В резултат на постъпило предложение в деня на отваряне на номинациите за "Добрият Самарянин" 2012 година (06.04.2012 г.), депозирано на 21.06.2012 г., и разглеждането му в контекста на цялостната концепция на конкурса, Сдружение „Самаряни“, като учредител на годишната награда „Добрият Самарянин“, допълни т.1 от критериите за номиниране на кандидати, както следва:

1. Номинираният трябва да е жител на Област Стара Загора и/или да е извършил акта на добротворство на територията на същата област.

Така направеното допълнение е в унисон с мисията и визията на конкурса „Добрият Самарянин“ и е предпоставка за по-ефективно изпълнение на неговите цели. Това ще допринесе за представянето на повече добри примери, на които да бъдем свидетели и които да ни насърчават по-често да извършваме добрини. 

Сдружение "Самаряни" запазва правото си да внася промени в регламента на конкурса за годишните награди "Добрият Самарянин", свързани с по-ефективно изпълнение на неговите цели и подобряване качеството на провеждане на кампанията "Имам приятел - добър самарянин".

/последна ревизия 27.06.2012 г./