top of page

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

НЖ финал.png

Настаняването в услугата се осъществява от Комисия по прием, сформирана от четирима членове – двама специалисти от ДСП и двама специалисти от екипа на социалната услуга НЖ, а от м. август, 2012 г., към нея са включени и представители от Община Стара Загора.

За периода м. м. април, 2010 г. - м. април, 2021 г., в услугата са били настанени общо 53 лица – 34 младежи и 19 девойки. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. 

Социалната услуга "Наблюдавано жилище",

град Стара Загора

От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. От тогава, вече почти девет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга в рамките на обхвата на три последователни тригодишни договора, сключени с Община Стара Загора, след провеждане на съответни конкурсни процедури.

 

Услугата „Наблюдавано жилище“ е обособена в помещения, намиращи се в три различни сгради: две наблюдавани жилища (самостоятелни апартаменти, които са общинска собственост) в гр. Стара Загора – едното разположено в кв. „Зора“, а другото – в кв. „Железник“, както и помещенията за специализирания екип и приемната за консултиране на потребителите – разположени в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни” – самостоятелна, двуетажна, административна сграда, която е общинска собственост, намираща се в централната градска част.

График на програмата online.

Лесно е, бързо и сигурно.

статия Сa[o.png

Наблюдавано жилище (НЖ) е форма на социални услуги за оказване на професионална подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата може да бъде насочена и към млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация и/или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство и/или близките си. Мисията на услугата е да се повиши социалната адаптация на тези млади хора, чрез осигуряване на адекватна подкрепа и професионална помощ за подобряване уменията им за социално включване.

Услугата е фокусирана върху следните задачи:

  • да се оказва активна и системна помощ за подобряване на уменията за самостоятелен/независим живот на младите хора и възможностите им за справяне/преодоляване на трудностите, които срещат след напускането на институцията, както и за тези, които се намират в тежка житейска ситуация в дома и семейството си или в общността;

  • да се съдейства за намирането и устройването на подходяща работа и последващата им професионална реализация;

  • да се спомага процеса на развиването на личните качества и силни страни у младите хора, с оглед постепенното им самоовластяване в процеса на социална адаптация.

хриси.png

Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието за обслужване лице. НЖ е част от външната система за подкрепа и придружаване на младежите, напуснали домовете за деца, по пътя им към социална интеграция, професионална реализация и независим живот. За реализиране целите на социалната услуга Наблюдавано жилище се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план.

Основната цел на услугата е да се предоставят подходящи битови условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдение и с осигуряване на комплексна подкрепа на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция, чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, изграждане и развиване на сътрудничество между младежите в нужда, местните институции и общността. Услугите, които ще бъдат предлагани, имат за цел да оказват пряка и косвена подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище или са попаднали в рискова житейска ситуация, неподкрепени от страна на семейство в бедност или общността, на които им предстои да водят независим начин на живот.

bottom of page