Програми

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Социални услуги за деца и семейства

Това е основното и най-мащабно направление в работата на организацията. Тази програма е насочена към това да се подкрепят и подпомогнат семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и се развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Програмата до голяма степен е насочена и към развиване на дейности по превенция на изоставянето и предоставяне на алтернативни услуги в общостта.

Промоция на здраве

Тази програма е насочена към популяризиране на здравословен начин на живот сред уязвими/рискови групи, чрез разпространение на здравнообразователни материали; провеждане на обучения; предоставяне на консумативи; насочване и придружаване до здравни и социални служби; осъществяване на консултации; провеждане на застъпнически кампании.

Закрила и подкрепа на жертви на насилие

Програмата възникна при преобразуването на програма "Дом и семейство", в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, която показа необходимостта от разширяване на планираните целеви групи и услуги. Новият приоритет на програмата e успешната интеграция и реинтеграция на деца и жени, които са преживели различни форми на насилие.

Социално предприятие

По тази програма е изградено социалното предприятие на Сдружение “Самаряни” за производство и търговия с пчелни продукти и пчеларски инвентар с цел да се развият икономическите възможности и умения на организацията за генериране на приходи от производство и търговия с пчелен мед, други пчелни продукти и пчеларски инвентар, за да се обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията на деца, младежи и семейства в неравнопоставено положение.

Обучение и укрепване на организации

Тази програма е създадена, за да подкрепя организации, които имат нужда от организационно консултиране във връзка с осъществяването на граждански инициативи или проекти.

Образователни мостове

Тази програма възникна в края на 2001 г. поради нарастващия брой на деца, изоставащи или отпадащи от обучението си в училище, на територията на общината. Нейната основна цел е да се създадат условия за равни възможности за развитие на деца в предучилищна и училищна възраст от високорискови общности, които имат затруднения в адаптацията си към училището, на територията на община Стара Загора.

Застъпничество за граждански права

Тази програма включва едно направление в дейността на организацията, което отвори различни от използваните до средата на 2001 г. възможности за решаване на проблеми на целевите групи, с които работи “Самаряни”. Основната цел на програмата е да насърчи и да създаде възможности за участието на сдружението в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво по социални проблеми на гражданите в неравнопоставено положение.

Индивидуално подпомагане

Тази програма е създадена, за да подпомогне личното развитие на деца в риск, чрез предоставяне на възможности за участие в интегриращи дейности.

Дом и семейство

Програмата "Дом и семейство" възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, на територията на общината. Нейната основна цел е да създаде и предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация.

Институционално укрепване

Тази програма е помощна и има за цел да насърчи институционалното развитие и укрепване на сдружението чрез подобряване на условията на работа, повишаване капацитета на персонала и професионализиране на основния управленски екип.