top of page
309989655_461144102710182_8919889515242959393_n.jpg
Програми и проекти 
 
Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип.
Към всяка една от съответните програми през годината са разработвани и изпълнявани проекти, осъществяването на които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници.

За реализирането на тези програми, през 25-годишния период на съществуване на организацията, има осъществени общо близо 90 проекта и множество мащабни инициативи с обществена значимост в подкрепа на уязвими групи деца и семейства, на стойност над 8 милиона лева, за осъществяването на които са работили съвместно над 260 души, в следните различни сфери на дейност:

● социална работа с деца и жени, преживели различни форми на насилие или трафик;

● социална работа по превенция на насилието и тормоза в училище;

● социална работа с извършители на домашно насилие;

● социална работа с безработни млади хора, без семействата или без подкрепяща среда от близки или общността;

● социална работа с деца с отклоняващо се поведение, отпаднали от училище, живеещи в семейства, които са застрашени от разпадане;

● социална работа с деца, живеещи в специализирани институции – ДДМУИ, ДДЛРГ;

● социална работа по реинтеграция на деца;

● социална работа с проституиращи лица по отношение на ХИВ/СПИН, полово предавани болести;

● социална работа с родители и близки на лица, употребяващи наркотични вещества;

● социална работа с родители, при които има идентифициран висок риск от изоставяне на детето;

● социална работа със семейства, в които има затруднения в отглеждането и възпитанието на детето;

● социална работа с кандидат-осиновители и осиновители;

● социална работа с приемни семейства и настанените в тях деца;

● социална работа с деца с проблеми в развитието от 0 до 7 г.;

● мобилна общностна социална работа;

● здравно образование и промоция на здраве сред бременни жени;

● насърчаване на доброволното и безвъзмездно кръводаряване;

● подкрепа на деца и лица с редки болести;

● застъпничество за граждански права;

● работа с доброволци, съмишленици и дарители;

● развиване на културно-историческото наследство, свързано с добротворчеството и социалната работа;

● развитие на социални предприятия и подкрепа на социалното предприемачество и социалния мениджмънт;

●  други.

 

bottom of page