Цел

Дарителска програма на МОТО-ПФОЕ

Кампанията „Имам приятел – добър самарянин“ е спонтанен и доброволен обществен проект на Сдружение „Самаряни“, който има за целда популяризира и утвърди историческата, обществено-културната и духовна роля на дружествата, работили на територията на регион Стара Загора – „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) сред широката общественост в регион Стара Загора, както и да спомогне за повишаване на социалната отговорност и ангажираност на широк кръг от граждани.