top of page

Общо събрание


Изх. № ЦУ-006/26.02.2020 г.


О Б Я В Л Е Н И Е


На 27.03.2020 г., от 18:00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение „Самаряни“, намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “Самаряни”, на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.


Събранието ще протече при следния дневен ред:


1. Одобряване, освобождаване и изключване на членове на Общото събрание.

2. Приемане на годишните отчети за дейността на Сдружението за 2019 г. – съдържателен и финансов.

3. Приемане на проекто-бюджет за 2020 г.

4. Избиране на нов Управителен съвет.

5. Разни.


Членовете на Сдружението или съответно - техните упълномощени представители, са поканени да присъстват на събранието.


От Управителния съвет на Сдружение “Самаряни”

За повече информация: тел. 042/621 083

42 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page