Закрила и подкрепа на жертви на насилие

Програмата възникна при преобразуването на програма "Дом и семейство", в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, която показа необходимостта от разширяване на планираните целеви групи и услуги. Новият приоритет на програмата e успешната интеграция и реинтеграция на деца и жени, които са преживели различни форми на насилие. Има възможност за кризисно и краткосрочно настаняване на потребителите – деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора. Услугите са насочени към задоволяване на непосредствените потребности и осигуряване на социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция.

Продължителност: 
Декември, 2003 - Юли, 2013