top of page
IMG_20190711_154554.jpg
Програми и проекти 
 
Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип.
Към всяка една от съответните програми през годината са разработвани и изпълнявани проекти, осъществяването на които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници.

За реализирането на всички програми на организацията има осъществени множество проекти в следните области:

 • социална работа с деца с отклоняващо се поведение; отпаднали от училище; живеещи в семейства, които са застрашени от разпадане;

 • социална работа с деца, живеещи в специализирани институции – ДДМУИ, ДДЛРГ;

 • социална работа с деца и жени, преживели различни форми на насилие;

 • социална работа с проституиращи лица по отношение на ХИВ/СПИН, полово предавани болести;

 • социална работа с безработни млади хора;

 • социална работа по реинтеграция;

 • социална работа с родители и близки на лица, употребяващи наркотични вещества;

 • социална работа с родители, при които има идентифициран висок риск от изоставяне на детето;

 • социална работа със семейства, в които има затруднения в отглеждането и възпитанието на детето;

 • социална работа с приемни семейства и настанените в тях деца;

 • социална работа с деца с проблеми в развитието от 0 до 7 г.;

 • работа с кандидат-осиновители и осиновители;

 • здравно образование и промоция на здраве сред бременни жени;

 • застъпничество за граждански права;

 • работа с доброволци, съмишленици и дарители;

 • основаване и развитие на социални предприятия и подкрепа на социалното предприемачество.

 

bottom of page