Финансиране на доброволческите дейности

За извършваните от тях дейности, доброволците не получават парично възнаграждение. Всички разходи свързани с участието на доброволеца в дейностите се заплащат от Сдружението, освен в случаите, когато е договорено друго. За доброволната работа доброволците могат да използват транспорта на организацията и материали, закупени с бюджета на услугата, както и други налични ресурси /ел. уреди, хранителни продукти, занимателни игри, помещения/.