Структура на работата с доброволци в 7 стъпки

1. Избор и интервю – след като кандидат-доброволецът се е информирал за дейностите на Сдружението и изявил желание за полагане на доброволен труд, се среща на интервю с екип на Самарянска Доброволческа Служба (най-често координаторът на Службата, експерт Връзки с обществеността, социални работници, психолог и др.). В интервюто се изследва мотивацията на доброволеца и желаните от него области за включване. Съобразно предпочитанията, познанията и възможностите се предлага възможност за избор на общи и конкретни дейности в услуги и звена на Сдружението към конкретния момент.  

2. Избор на услуга/звено – след интервюто и известен период за размисъл доброволецът се среща с координатора на доброволческата служба и ръководителя на услугата, където ще полага своя доброволен труд.

3. Обучение и ментор доброволеца – на доброволеца се предлага подходящо обучение съобразно клиентите и дейностите, в които се включва.

4. Договаряне – Доброволчеството бива краткосрочно и дългосрочно (за период по-дълъг от 30 календарни дни). При краткосрочно доброволчество доброволецът подписва декларация за опазване на тайна и декларация за информирано съгласие. При дългосрочното доброволчество освен двете декларации се сключва писмен договор между доброволеца и Сдружението, в който се договаря предмета на доброволен труд, срока, правата и задълженията на двете страни и др. В услугата/звеното  на доброволеца се назначава ментор на доброволеца, който да го подпомага за конкретната услуга, в която ще участва Доброволецът се запознаване с услугата, методики, клиенти като се завършва с подписване на протокол.

5. Полагане на доброволен труд и ментор – Доброволецът полага доброволния труд като е подпомаган от ментора си, екипът на услугата и на Самарянската Доброволческа Служба чрез системата за повишаване на мотивацията и подкрепа за доброволците.

6. Периодически срещи и текуща обратна връзка- координаторът поддържа редовна връзка с ментора и доброволеца като следи процеса и се грижи за мотивацията и признанието на доброволеца.

7. Обратна връзка и препоръки – След приключване на доброволчеството в заключителна среща доброволецът, координаторът на СДС, менторът и членовете на екипа, в който се полага доброволния труд, обсъждат заедно и дават обратна връзка за процеса на полагане на доброволен труд. Доброволецът се поощрява да даде обратна връзка и идеи за развитие на услугата и работата с клиенти като се осигурява изказване на признание и благодарност за доброволеца. Обратната връзка може да бъде и писмена (при нужда). Процесът завършва с издаване на препоръки или сертификат на доброволеца.